Pravila

Shodno Zakonu o igrama na sreću ["Sl. glasnik RS", br. 18/2020] i Pravilniku o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću [Službeni glasnik RS br. 152/2020] Dr. Oetker d.o.o. sa registrovanim sedištem u Šimanovcima, ulica Vuka Karadžića br. 13, MB: 17328573, PIB: 100137621, čiji je zakonski zastupnik direktor Sanjin Laganin i Olaf Cordts, kao ostali zastupnik [u daljem tekstu: Priređivač], dana 22.03.2022. godine u Beogradu, donosi sledeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
„DR. OETKER OVSENE KAŠE ZA AKTIVAN I VEDAR DAN”

 

Ovim Pravilima Priređivač organizuje nagradnu igru u robi i uslugama pod nazivom „Dr. Oetker ovsene kaše za aktivan i vedar dan“ [u daljem tekstu: Nagradna igra], te ova Pravila sadrže odredbe koje se odnose na: [1]Priređivača nagradne igre, [2] Svrha pripređivanja nagradne igre, [3] Način organizovanja nagradne igre, [4] Nagradni fond, [5] Uslove za učešće, [6] Način obaveštavanja učesnika u nagradnoj igri, [7] Odgovornost organizatora prema učesnicima nagradne igre [8] Saglasnost odnosno prava i obaveze u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, kao i druga pitanja od značaja za organizovanje nagradne igre u robi i uslugama.

 

[1] NAZIV, SEDIŠTE I PODACI O PRIREĐIVAČU
DR. OETKER D.O.O. ŠIMANOVCI
Šimanovci, ulica Vuka Karadžića br. 13, 
MB: 17328573, PIB: 100137621 
zakonski zastupnik direktor Sanjin Laganin i ostali zastupnik Olaf Cordts

[2] SVRHA PRIREĐIVANJA IGRE
Priređivač organizuje Nagradnu igru u cilju promovisanja asortimana ovsenih kaša koje proizvodi.

[3] NAZIV ORGANA PRIREĐIVAČA KOJI JE DONEO ODLUKU O PRIREĐIVANJU NAGRADNE IGRE, DATUM I BROJ ODLUKE

Dana 22.03.2022. godine, zastupnici Priređivača, direktor Sanjin Laganin i ostali zastupnik Olaf Cordts, su doneli Odluku br. 863/22 da se organizuje nagradna igra pod nazivom „Dr. Oetker ovsene kaše za aktivan i vedar dan“.

[4] NAZIV, OPIS I VREME TRAJANJA I TRŽIŠTE NA KOME SE PRIREĐUJE NAGRADNA IGRA
Organizuje se Nagradna igra u robi i uslugama. Naziv Nagradne igre je „Dr. Oetker ovsene kaše za aktivan i vedar dan“. Nagradna igra se organizuje u celoj mreži Mercator objekata (Mercator, Idea i Roda) na teritoriji Republike Srbije [bez teritorije Kosova i Metohije] u periodu od 09. maja 2022. godine od 00:00 časova do 06. juna 2022. godine do 23:59 časova (u daljem tekstu: „Period trajanja nagrade igre“), s tim da učesnici mogu slati prijave najkasnije do 05.juna 2022. godine do 23.59 časova. Da ne bude zabune period u kojem učesnici mogu slati prijave je od 09. maja 2022. godine od 00.01 časova do 05. juna 2022. godine do 23.59 časova (u daljem tekstu: „Period učestvovanja“). 

[5] USLOVI ZA UČESTVOVANJE U NAGRADNOJ IGRI
Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji [bez teritorije Kosova i Metohije], osim:

 1. Lica koja su u vreme trajanja nagradne igre bila ili su po njenom završetku zaposlena ili na drugi način rade kod Priređivača, njihovi bračni drugovi, roditelji i njihova deca.

 2. Članovi komisije i osobe koje će izvlačiti odnosno učestvovati u kontroli izvlačenja dobitnika predviđenih nagrada, njihovi bračni drugovi, roditelji i njihova deca.

 3. Lica koja su u vreme trajanja nagradne igre bila ili su po njenom završetku zaposlena ili na drugi način rade u preduzećima koja su na bilo koji način sarađivala na pripremi i realizaciji nagradne igre, njihovi bračni drugovi, roditelji i njihova deca 

Pojašnjenja radi, maloletna lica nemaju pravo učešća u Nagradnoj igri. 

Pravo učešća imaju fizička lica iz stava 1 ovog odeljka koja kupe bilo kojih 5 Dr. Oetker ovsenih kaša u Mercator, Roda i Idea objektima sa spiska proizvoda Priređivača koji učestvuju u Nagradnoj igri navedenih u ovim Pravilnima i koja najkasnije u Periodu učestvovanja izvrše registraciju u skladu sa ovim Pravilima.

Proizvodi Priređivača koji učestvuju u Nagradnoj igri:

Ovsena kaša sa čokoladom 62g
Ovsena kaša sa brusnicom 62g
Ovsena kaša sa vanilom 62g
Ovsena kasa sa jabukom, suvim grožđem i cimetom 62g
Ovsena kaša sa šumskim voćem 60g
Ovsena kaša sa malinom 60g
Ovsena kaša sa kajsijom 62g
Ovsena kaša sa borovnicom 60g
Ovsena kaša sa čokoladom 60g  POSNO
Ovsena kaša sa vanilom 55g  POSNO
Ovsena kaša sa malinom 55g  POSNO
Ovsena kaša  sa šumskim voćem 55g POSNO
Ovsena kaša šljiva chia cimet 55g  POSNO
Ovsena kaša čoko komadići i karamela 60g POSNO
Natural Vibes ovsena kaša čokolada malina 60g
Natural Vibes ovsena kaša crveno voće 55g
Natural Vibes ovsena kaša jabuka cimet suvo grožđe 60g


Registracija kupovine (učesnika) se vrši na dva načina:

 1. tako što potrošači na posebno definisanoj stranici za unošenje prijava na zvaničnom web sajtu Priređivača www.oetker.rs unose sledeće podatke: ime i prezime, adresa (ulica i broj, poštanski broj, grad), email adresa, broj telefona, PFR broj (broj fiskalnog računa), dodaju fotografije računa, štikliraju check box ,,Prihvatam pravila igre i obavešten sam o obradi podataka o ličnosti i sa istim se ovim putem saglašavam’’

  Ili

 2. slanjem SMS poruke na 1919 broj sa sledećim podacima: PFR broj sa fiskalnog računa na kome je ispunjen mehanizam (razmak) Ime i Prezime učesnika (razmak) mesto. 
  Cena SMS poruke će biti tarifirane po standardnim tarifama operatera. Slanjem SMS-a sa navedenim podacima smatra se da učenik prihvata pravila Nagradne igre i da je obavešten o obradi podataka o ličnosti i da sa istim se ovim putem saglašava. Priređivač zadržava pravo da dodatne nedostajuće podatke od učesnika prikupi putem e-maila ili preko call centra, s tim da se Priređivač obavezuje i ograničava da za potrebe Nagradne igre prikuplja samo podatke koji se od učenika prikupljaju prilikom registracije na posebno definisanoj stranici za unošenje prijava iz prethodne tačke Pravila

U Nagradnoj igri će učestvovati sve kupovine registrovane u Periodu učestvovanja, a u skladu sa pravilima Nagradne igre. Prijave pristigle nakon isteka Perioda učestvovanja nemaju pravo učestvovanja u Nagradnoj igri, a Priređivač ne snosi odgovornost za zakasnele, izgubljene ili pogrešno popunjene registracije.

Svaka registrovana odnosno dostavljena fotografija fiskalnog računa mora da sadrži sve jasno vidljive bitne informacije i to: datum i mesto kupovine, kupljene proizvode i broj računa.

Nedelje u Periodu učestvovanja u  Nagradnoj igri:

 • Prva nedelja: 9. maj - 15. maj 2022. godine
 • Druga nedelja: 16. maj - 22. maj 2022. godine
 • Treća nedelja: 23. maj - 29. maj 2022. godine
 • Četvrta nedelja: 30. maj – 5. jun 2022. godine

s tim da će poslednje izvlačenje dobitnika biti izvršeno 06.juna 2022. godine u Periodu trajanja Nagradne igre.
Jedan isti učesnik može da učestvuje neograničeni broj puta, tokom sve četiri nedelje u Periodu učestvovanja u Nagradnoj igri. 

Svaki Učesnik može učestvovati odnosno registrovati svoju kupovinu neograničeni broj puta tokom Perioda učestvovanja, ali sa različitim fiskalnim računima kao dokazom o kupovini. Svaka registracija kupovine [sa jedinstvenim brojem računa] je prilika za osvajanje nagrade. U slučaju da isti broj fiskalnog računa bude ponovo registrovan od strane iste osobe, ponovna odnosno druga i svaka sledeća prijava će biti proglašena nevažećom. U slučaju da isti broj fiskalnog računa bude registrovan od strane različitih osoba, pravo na učestvovanje u Nagradnoj igri, imaće samo prvi učesnik koji je prijavio taj broj računa. Ukoliko učesnik registruje delimičan ili nepotpun broj fiskalnog računa ili registruje fotografiju na kojoj svi podaci nisu jasno vidljivi, a izvučen je kao dobitnik nagrade, takav će se dobitnik smatrati nevažećim pri proveri fiskalnog računa, te mu se neće dodeliti nagrada. U Nagradnoj igri učestvuju prijave pristigle unutar datuma Perioda učestvovanja Nagradne igre.

Učesnik koji učestvuje u Nagradnoj igri prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila.

Učesnici Nagradne igre moraju do kraja čuvati račun koji su registrovali te ga na zahtev Priređivača Nagradne igre i pokazati prilikom preuzimanja nagrade. Nagrada se može preuzeti samo uz registraciju fiskalnog računa, prijavljenog na web sajtu Priređivača. Nijedan drugi dokaz osim fiskalnog računa neće biti prihvaćen kao dokaz o izvršenoj kupovini.

Nepreuzete nagrade ostaju u vlasništvu Priređivača. Pravo učešća nemaju lica navedena u stavu 1 tačke 1-3 i stavu 2 ovog odeljka Pravila. 

Nagrada se može preneti na treće lice, ali je dobitnik dužan da u roku od 5 dana obavesti Priređivača Nagradne igre u formi i na način koji zahteva Priređivač i dostavi podatke osobe na koju prenosi nagradu.

Ukoliko je dobitnik neke od nagrada lice lišeno poslovne sposobnosti, nagradu će za njega i u njegovo ime primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi sa dodeljivanjem nagrade tom licu, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje davanjem na uvid važeće originalne dokumentacije [odluke o starateljstvu, izvodom iz matične knjige rođenih i/ili drugim važećim dokumentima koji nesporno dokazuju svojstvo zakonskog zastupnika lica koje je osvojilo nagradu]. Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere navedenih činjenica. Učešćem u Nagradnoj igri svi učesnici prihvataju ova Pravila nagradne igre.

[6] OPIS NAGRADNE IGRE
Organizuje se Nagradna igra u robi i uslugama. Naziv Nagradne igre je „Dr. Oetker ovsene kaše za aktivan i vedar dan“. Pravo učešća imaju sva fizička lica navedena u prethodnom odeljku Pravila sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije [bez teritorije Kosova i Metohije] koja kupe bilo kojih 5 Dr. Oetker ovsenih kaša u Mercator, Roda i Idea objektima sa spiska proizvoda Priređivača koji učestvuju u Nagradnoj igri navedenih u ovim Pravilnima i koja se registruju na način utvrđen ovim Pravilima i ispune uslove za učestvovanje iz Nagradne igre. 

Postoje dnevne i nedeljne nagrade. Dobitnik dnevne nagrade može biti i dobitnik nedeljne nagrade sa istim računom/prijavom. Jedna ista osoba može osvojiti najviše jednu istu dnevnu nagradu i najviše jednu istu nedelju nagradu. Izvlačenje dobitnika će se obavljati automatski, slučajnim odabirom, uz pomoć posebno definisanog softwera i uz prisustvo komisije, na način predviđen ovim Pravilima.

Izvlačenje dobitnika za dnevne nagrade će se odvijati narednog dana, od dana za koji je registrovan račun za učestvovanje u Nagradnoj igri – u opticaj ulaze sve prijave poslate do 23:59 prethodnog dana. Za petak, subotu i nedelju – dnevne nagrade će se izvlačiti u ponedeljak naredne nedelje. Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada sprovodiće se automatski, elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa u rokovima i na način propisan ovim Pravilima putem softwera i uz prisustvo komisije. 

Kad su nedeljne nagrade u pitanju, u opticaj ulaze sve prijave poslate u toku prethodne nedelje. Izvlačenje nedeljnih dobitaka biće ponedeljkom za prethodnu nedelju. Dakle, svake nedelje se izvlače dobitnici nedeljnih nagrada koji su u toku te nedelje izvršili kupovinu proizvoda Dr. Oetker i svoje račune registrovali u toku te nedelje. Fiskalni računi koji su registrovani u prvoj nedelji trajanja Nagradne igre, ne učestvuju u izvlačenjima nagrada u toku narednih [druge, treće i četvrte] nedelja. Isto se odnosi i za sve ostale nedelje trajanja Nagradne igre, tako da fiskalni računi registrovani u jednoj nedelji učestvuju u izvlačenju nagrada samo za tu nedelju, a ne i za ostale nedelje. Izvlačenje nedeljnih nagrada održaće se po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre, automatski, elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa u rokovima i na način propisan ovim Pravilima putem softwera i uz prisustvo komisije. Izvlačenje dobitnika nagrada će se održavati 16, 23. i 30. maja i 6. juna 2022. godine za svaku od prethodnih nedelja.

[6] IZNOS NAGRADNOG FONDA, VRSTA, BROJ I VREDNOST DOBITAK

Ukupan nagradni fond iznosi 3,363,177.06 dinara. Nagradni fond čine sledeće nagrade:

Broj nagrada je ograničen i ni u kom slučaju neće biti dodeljeno više nagrada od broja predviđenog ovim Pravilima.

[7] NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO IZVLAČENJA DOBITNIKA I NADZOR NAD POSTUPKOM

Postoje dnevne i nedeljne nagrade. Dobitnik dnevne nagrade može biti i dobitnik nedeljne nagrade sa istim računom/prijavom. Jedna ista osoba može osvojiti najviše jednu istu dnevnu nagradu i najviše jednu istu nedeljnu nagradu. Izvlačenje dobitnika će se obavljati automatski, slučajnim odabirom, uz pomoć posebno definisanog softwera i uz prisustvo komisije.

Izvlačenje dobitnika za dnevne nagrade će se odvijati narednog dana, od dana za koji je registrovan račun za učestvovanje u Nagradnoj igri – u opticaj ulaze sve prijave poslate do 23:59 prethodnog dana. Za petak, subotu i nedelju – dnevne nagrade će se izvlačiti u ponedeljak naredne nedelje. Izvlačenje dobitnika dnevnih nagrada sprovodiće se automatski, elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa u rokovima i na način propisan ovim Pravilima putem softwera i uz prisustvo komisije. 

Kad su nedeljne nagrade u pitanju, u opticaj ulaze sve prijave poslate u toku prethodne nedelje. Izvlačenje nedeljnih dobitaka biće ponedeljkom za prethodnu nedelju. Dakle, svake nedelje se izvlače dobitnici nedeljnih nagrada koji su u toku te nedelje izvršili kupovinu bilo kojih 5 Dr. Oetker ovsenih kaša i svoje račune registrovali u toku te nedelje. Fiskalni računi koji su registrovani u prvoj nedelji trajanja Nagradne igre, ne učestvuju u izvlačenjima nagrada u toku narednih [druge, treće i četvrte] nedelja. Isto se odnosi i za sve ostale nedelje trajanja Nagradne igre, tako da fiskalni računi registrovani u jednoj nedelji učestvuju u izvlačenju nagrada samo za tu nedelju, a ne i za ostale nedelje. Izvlačenje nedeljnih nagrada održaće se po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre, automatski, elektronskim putem, slučajnim odabirom iz baze registrovanih računa u rokovima i na način propisan ovim Pravilima putem softwera i uz prisustvo komisije. 

Izvlačenje dobitnika nedeljnih nagrada održaće se po završetku svake nedelje trajanja Nagradne igre. Izvlačenje dobitnika nedeljnih nagrada će se održavati 16, 23. i 30. maja i 6. juna 2022. godine za svaku od prethodnih nedelja.

16. maja izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom prve nedelje trajanja Nagradne igre: 9 - 15. maj 2022.

23. maja izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom druge nedelje trajanja Nagradne igre: 16 - 22. maja 2022.

30. maja izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom treće nedelje trajanja Nagradne igre: 23 - 29. maj 2022.

6. juna izvlačiće se pobednici iz baze registrovanih računa tokom četvrte nedelje trajanja Nagradne igre: 30. maj – 5. jun 2022.

Svakog dana izvlačenja dobitnika dnevne nagrade će se odabrati 20 dobitnika dnevnih nagrada za prethodni dan, a svake nedelje prilikom izvlačenja dobitnika nedeljne nagrade će se odabrati 4 dobitnika nedeljnih nagrada za prethodnu nedelju. Za svaku izvučenu dnevnu i nedeljnu nagradu biće izvučeno i 5 rezervnih dobitnika po vrsti nagrade (5 za Intersport poklon karticu, 5 za Redmi buds 3 (slušalice), …itd), s tim da će se izvlačenje rezervnih dobitnika dešavati u istom trenutku kada i izvlačenje dobitnika (glavnih dobitnika).

Nadzor: Žiri – Komisija za izvlačenje sastavljen od tri predstavnika će nadgledati ispravnost izvlačenja dobitnika nagrada te će prilikom izvlačenja dobitnika, glavnih i rezervnih, sastaviti zapisnik o podacima dobitnika i toku izvlačenja. Zapisnik sadrži mesto i vreme izvlačenja, datum odobrenja Nagradne igre, datum i naziv javnog medija u kojem su pravila Nagradne igre objavljena, imena i prezimena i adrese članova komisije, način izvlačenja dobitnika, broj telefona glavnih i rezervnih dobitnika, s tim da će broj telefona biti naveden bez poslednje tri cifre u broju, te naziv i vrednost nagrade za svakog pojedinačnog dobitnika. Pojašnjenja radi ostali lični podaci, osim pomenutog broja telefona dobitnika neće biti objavljivani od strane Priređivača. Zapisnik ima obavezujuće dejstvo za sve učesnike Nagradne igre.

[8] NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O IZNOSU FONDA DOBITAKA I REZULTATIMA IGRE 
Rezultati Nagradne igre će biti objavljeni na web stranici Priređivača  www.oetker.rs  najkasnije u roku od 10 dana od završetka Nagradne igre. Fond dobitaka Nagradne igre je naveden u okviru ovih Pravila koja će u skladu sa zakonom biti dostupna na web stranici Priređivača  www.oetker.rs.

[9] KONTAKT OSOBA ZA DOBITNIKE

Priređivač će odrediti jednu osobu koja će komunicirati sa dobitnicima oko svih pitanja i preuzimanja nagrada. 
Osoba za kontakt: Maja Ranković
Broj telefona: +381604057599

[10] PREUZIMANJE NAGRADA

Dobitnici svih nagrada će biti obavešteni o načinu preuzimanja nagrada putem emaila u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata igre iz tačke 8 ovih Pravila. Nagrade će biti dostavljene na kućnu adresu dobitnika u roku 45 dana od dana izvlačenja odnosno objavljivanja rezultata dobitnika. Priređivač zadržava pravo da u slučaju nedeljnih nagrada (Mi Električni trotinet 1S i Capriolo E-BIKE - bela) preuzimanje u roku od 45 dana od dana izvlačenja dobitnika odnosno od dana objavljivanja rezultata organizuje u maloprodajnom objektu partnera, o čemu će dobitnik nagrade biti obavešten putem emaila u roku od 8 dana od dana izvlačenja odnosno od dana objavljivanja rezultata.

Dobitnici svih nagrada nemaju pravo tražiti zamenu nagrade za neku drugu vrstu nagrade ni isplatu novčane protivvrednosti osvojene nagrade.

Dobitnici će biti kontaktirani putem e-maila za dostavu računa. 

Dobitnicima nagrada, kojima nagrada bude poslata poštom, će nagrade biti poslate poštom kao vrednosna pošiljka sa povratnicom. Trošak dostave poštom snosiće Priređivač. 

Ukoliko se bilo ko od izvučenih dobitnika ne odazove, bude diskvalifkovan ili iz bilo kojih drugih razloga ne ispuni navedene uslove iz ovih Pravila nagradne igre, Priređivač će kontaktirati prvog narednog izvučenog dobitnika sa liste, kako bi njemu dodelio nagradu.

Ukoliko se dobitnik nagrade ne javi [odgovori] Priređivaču u ostavljenom roku, gubi pravo na nagradu.

[11] NAČIN OBAVEŠTAVANJA UČESNIKA U IGRI O PRAVILIMA IGRE

Pravila Nagradne igre se po dobijenoj saglasnosti u skladu sa članom 103. stav 7. Zakona objavljuju u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije najmanje 8 [osam] dana pre otpočinjanja nagradne igre. Pored toga, objava otkaza Nagradne igre, ako do toga dođe, objavljuje se takođe u dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije u kojem su objavljena i Pravila Nagradne igre.

Pravila Nagradne igre biće objavljena i na internet stranici www.oetker.rs, takođe 8 [osam] dana pre početka Nagradne igre.

[12] POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANJA NAGRADNE IGRE

Priređivač ima pravo da uz javno obaveštavanje jednostrano otkaže Nagradnu igru u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.  U slučaju da dođe do eventualnog prekida Nagradne igre, Priređivač će obavestiti učesnike o eventualnom prekidu i razlozima putem dnevnog lista koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije.

Ako bi nastala viša sila dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Priređivača, te će Priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida izvlačenja i distribucije nagrada

U slučaju otkazivanja ili prekida Nagradne igre neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u Nagradnoj igri, niti će se Nagradna igra održati.

Učesnici će o eventualnom prekidu Nagradne igre biti obavešteni i putem web stranice www.oetker.rs. 

[13] ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U IGRI

Priređivač garantuje da će se prilikom organizovanja Nagradne igre, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa. Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

[14] SAGLASNOST

Učestvovanjem u Nagradnoj igri svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnici nagrada takođe pristaju:

da se njihovi podaci o ličnosti koji su dostupni Priređivaču obrađuju i čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da ti podaci mogu biti korišćeni u svrhe uručivanja nagrada i objavljivanja njihovog broja telefona koji će biti naveden bez poslednje tri cifre u broju na web stranici Priređivača u skladu sa članom 12. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti [„Sl. glasnik RS", br. 87/2018]. Ukoliko se učesnici prijave na newsletter, obeležavanjem opcije za prijavu na newsletter, saglasni su da se njihovi lični podaci koriste i za dostavljanje newslettera.

da se njihov broj telefona javno objavi na internet stranici Priređivača odnosno koristi na način da se objavi u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhu obaveštavanja dobitnika o izvučenoj nagradi tokom ove Nagradne igre, s tim da će broj telefona biti naveden bez poslednje tri cifre u broju,a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Učešćem u Nagradnoj igri učesnici ovlašćuju Priređivača da koristi njihove lične podatke u skladu sa navedenim, bez prava na bilo kakvu naknadu, u svrhu javne objave rezultata Nagradne igre, kako prilikom dodele nagrada, tako i u objavi reportaža ili sličnih materijala vezanih za Nagradnu igru. Dobitnik je obavezan da u potpunosti sarađuje sa Priređivačem u vezi sa kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz Nagradne igre i u vezi sa Nagradnom igrom. Pojašnjenja radi, u pogledu javne objave rezultata i bilo kakvog javnog obraćanja u vezi sa Nagradnom igrom, Priređivač će objavljivati lične podatke koji podrazumevaju samo broj telefona dobitnika koji će biti naveden bez poslednje tri cifre u broju. Svi ostali lični podaci koje Pripređivač prikuplja u svrhu organizovanja Nagradne igre će se isključivo koristi u svrhu u koju se prikupljaju, bez ikakve objave i činjenja istih dostupnim javnosti na bilo koji način.

Učesnici i dobitnici u ovoj Nagradnoj igri saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo Priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema Priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

Lice na koje se podaci odnose i koje učestvuje u Nagradnoj igri, smatra se da je samim učestvovanjem, jasnom potvrdnom radnjom u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 13. i članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti dalo svoj pristanak na obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Pravilima Nagradne igre, te ima pravo da opozove pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Pre davanja pristanka lice na koje se podaci odnose mora biti obavešteno o pravu na opoziv, kao i dejstvu opoziva. Opozivanje pristanka mora biti jednostavno, kao i davanje pristanka. 

Prilikom ocenjivanja da li je pristanak za obradu podataka o ličnosti slobodno dat, posebno se mora voditi računa o tome da li se izvršenje ugovora, uključujući i pružanje usluga, uslovljava davanjem pristanka koji nije neophodan za njegovo izvršenje.

Priređivač, koja ima svojstvo Rukovaoca u smislu definicije iz člana 2 stav 1 tačka 8) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti strogo poštuje važeće zakonodavstvo i osigurava da se podaci o ličnosti sakupljaju i obrađuju u određene svrhe, poštuje princip minimizacije podataka i osigurava da se lični podaci čuvaju samo u vremenskom periodu potrebnom za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, poštujući to da se podaci o ličnosti obrađuju  isključivo u legitimne svrhe, da su precizni i aktuelni, da se obrađuju u skladu sa odgovarajućim pravnim osnovom, te da su zaštićeni od bilo kakvog neovlašćenog ili nelegalnog pristupa od strane internih ili eksternih lica.

Imajući to u vidu, Priređivač ovim putem obaveštava učesnike o svim bitnim aspektima prikupljanja i obrade njihovih podataka o ličnosti.

1. Koje podatke o ličnosti prikuplja Priređivač kao Rukovalac?

Priređivač prikuplja lične podatke direktno od učesnika i to samo u meri koja je neophodna za ostvarivanje konkretne svrhe. 

Podaci koje Priređivač prikuplja od učesnika (u daljem tekstu: Lica čiji se podaci obrađuju) su:

lme i prezime; 

Adresa;

Email;

Broj telefona;

3. Kako se prikupljaju podaci o ličnosti? 

Podatke o ličnosti Priređivač prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose i to putem posebno definisane stranice za unošenje prijava, u koju učesnici unose sledeće podatke:

Ime i prezime

Adresu (ulicu i broj, poštanski broj, grad)

Email

Broj telefona

PFR broj (fiskalnog računa)

Upload fotografije računa

Check box ,,Prihvatam pravila nagradne igre i obavešten sam o obradi podataka o ličnosti i sa istim se ovim putem saglašavam’’

Ukoliko se učenici budu prihavljivali putem SMS poruka, podatke o ličnosti Priređivač prikuplja direktno od lica na koje se ti podaci odnose i to putem SMS poruke koju učenici sami šalju i unose sledeće podatke:

Ime i prezime

PFR broj (fiskalnog računa)

Grad (mesto)

Broj telefona učesnika će Priređivaču biti poznat samim slanjem SMS poruke. Dodatni nedostajući podaci od učesnika biće prikupljeni putem e-maila ili preko call centra, s tim da se Priređivač obavezuje da za potrebe Nagradne igre prikuplja samo podatke koji se od učenika prikupljaju prilikom registracije na posebno definisanoj stranici za unošenje prijava, a koji su isti kao podaci iz stava 1 ove tačke.

4. Šta je pravni osnov prikupljanja?

Priređivač prikupljanje podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka učesnika, u smislu člana 15 ZZPL. Što znači da to lice prijavom za učešće u Nagradnoj igri nedvosmisleno potvrđuje da je upoznato sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Učesnici daju saglasnost Priređivaču da objavi broj telefona koji će biti naveden bez poslednje tri cifre u broju nagrađenih učesnika nagradne igre. 

Učesnik, kao lice na koje se podaci odnose, može u svakom trenutku svoj pristanak (saglasnost) povući, što sa sobom povlači i brisanje ili anonimiziranje prikupljenih podataka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL)

5. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti?

Organizator podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje radi:

kreiranje baze učesnika  nagradne igre ,,DR. OETKER OVSENE KAŠE ZA AKTIVAN I VEDAR DAN” radi njihovog potencijalnog učešća u ovom kvizu; 

obaveštavanja i dodele nagrada učesnicima koji su osvojili nagrade u Nagradnoj igri

promocije Nagradne igre.

6. Kako se čuvaju podaci o ličnosti i koje mere zaštite se primenjuju? 

Podatke o ličnosti Priređivač pohranjuje i čuva u svojim internim elektronskim evidencijama (bazama podataka) u odnosu na koje primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući i: 

kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni Lični podaci;

kontrolu pristupa podacima; 

kontrolu prenosa podataka;

kontrolu unosa podataka;

kontrolu dostupnosti podataka;

ostale mere informacione bezbednosti koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti. 

7. Koja prava imaju lica čiji se podaci obrađuju?

U odnosu na podatke o ličnosti, lice čiji su podaci prikupljeni ima sledeća prava:

pravo da od Priređivača zatraži pristup podacima o ličnosti i informacijama koje se tiču obrade (član 26 ZZPL);

pravo da zatraži ispravku netačno unetih podataka i dopunu tih podataka (član 29 ZZPL);

pravo da zatraži brisanje podataka  (član 30 ZZPL);

pravo na ograničenje obrade (član 31 ZZPL);

pravo na prenosivost podataka (član 36 ZZPL)

pravo da se na njega ili nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje (član 38 ZZPL);

pravo da bude obavešten o povredi podataka o ličnosti, ako ta povreda podataka o ličnosti može da proizvede visok rizik po prava i slobode fizičkih lica (član 53 ZZPL);

pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i   zaštitu podataka o ličnosti (član 82 ZZPL);

pravo na sudsku zaštitu ako smatra da su mu/joj povređena prava iz ZZPL (član 84 ZZPL); 

druga prava garantovana važećim ZZPL.

Priređivač će u odnosu na ostvarivanje njegovih/njenih prava pružiti licu čiji su podaci prikupljeni svu neophodnu pomoć, a sve u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

 

8. Ko pored Rukovaoca može imati pristup podacima?

Priređivač lične podatke može dostavljati i trećim licima, od kojih su neki obrađivači, a neki primaoci podataka. Priređivač se obavezuje da niko sem ovlašćenih lica kod Priređivača i ovlašćenih lica kod partnera - obrađivača neće imati pristup podacima dobijenim iz kontakt forme.

 Priređivač u svakom slučaju ostaje odgovoran za primenu odgovarajućih mera zaštite.

Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Priređivača, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.

Broj telefona koji će biti naveden bez poslednje tri cifre u broju pobednika može biti objavljeni i na Sajtu ili zvaničnim prezentacijama Priređivača na društvenim mrežama neposredno nakon završetka učešća u Nagradnoj igri kada je nagrada osvojena.

Radi otklanjanja svake dileme, Priređivač neće javno objavljivati prikupljene lične podatke učenika, osim broja telefona lica koje je izvučeno kao dobitnik nagrade, a koji će biti naveden bez poslednje tri cifre u broju. Svi preostali lični podaci koji se prikupljaju u cilju priređivanja Nagradne igre će biti isključivo korišćeni u svrhe u koje se prikupljaju, bez javnog objavljivanja od strane Priređivača na bilo koji način.

 

9. U kom roku se čuvaju podaci o ličnosti

Baza podataka potencijalnih Učesnika u nagradnoj igri  čuva se do 5 godina od dana  okončanja takmičenja, nakon čega se podaci  brišu ili anonimiziraju;

Podaci o dobitnicima nagrada čuvaju se u roku od 5 godina od dana uručivanja nagrada;

Ako lice čije se podaci obrađuju povuče svoj pristanak na obradu podataka u toku trajanja takmičenja podaci se brišu ili anonimiziraju u roku od 5 dana od dana povlačenja informisanog pristanka, s tim da povlačenje pristanka ne utiče na obradu podataka o ličnosti koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 ZZPL).

10. Način na koji se mogu dobiti dodatna obaveštenja o obradi podataka 

Lice čiji se podaci obrađuju, u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu Ličnih podataka, uključujući i način ostvarivanja prava i uvid u dokumente kojima se bliže reguliše način obrade podataka, se može obratiti Priređivaču odnosno Milošu Saviću, kao licu zaduženom za obradu podataka o ličnosti  putem telefona br. 022/800-300, e-mejl adrese: info@oetker.rs i/ili adrese ulica Vuka Karadžića br. 13, Šimanovci. 

Prijavom za učešće u nagradnoj igri na posebno definisanoj stranici, učesnik nedvosmisleno potvrđuje da je upoznat sa svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti, te da prihvata tu obradu.

Prijavom za učešće Učesnik potvrđuje da je pročitao PRAVILA TAKMIČENJA, da se sa istim saglasio, kao i da ispunjava sve uslove propisane ovim Pravilima nagradne igre.

[15] ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SPOROVIMA

Svi zahtevi za dodelu nagrada koje Priređivač bude primio nakon isteka roka trajanja Nagradne igre ili rokova za ostvarivanje pojedinih prava predviđenih ovim Pravilima neće se razmatrati, niti će na osnovu tih zahteva učesnik ostvariti bilo kakva prava prema Priređivaču.

Učesnici koji učestvuju u Nagradnoj igri nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima.

Sve zahteve u vezi sa upotrebnom vrednošću i kvalitetom nagrada, kao i garancijom, dobitnici će uputiti direktno dobavljaču nagrada.

Priređivač neće snositi odgovornost za pretrpljenu materijalnu ili nematerijalnu štetu [uključujući stvarnu štetu i izmaklu dobit], koji nastaju kao posledica učestovanja u Nagradnoj igri i osvajanja nagrada, izuzev odgovornosti koja se ne može zakonski izuzeti.

[16] POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Priređivač se obavezuje da umesto dobitnika plati porez na dobitke od Nagradne igre, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana.

[17] TROŠKOVI

Troškove organizovanja Nagradne igre snosi u celosti Priređivač.

[18] OBJAVLJIVANJE

Pravila Nagradne igre biće deponovana kod Priređivača. Po okončanju Nagradne igre, Priređivač će u roku od 30 dana obavestiti Upravu za igre na sreću o rezultatima Nagradne igre sa podacima o:

fondu dobitaka sa specifikacijom nagrada i dokazima o njihovoj vrednosti;

dobitnicima.

[19] NADLEŽNOST U SLUČAJU SPOROVA

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležan sud u Beogradu.

[20] STUPANJE NA SNAGU

Ova pravila stupaju na snagu po dobijanju saglasnosti Ministra finansija.

Priređivač nagradne igre,

DR. OETKER DOO